GENEBÁZE: Česká Y-DNA

Histogramy nameraných hodnôt (početnosti)


           

Grafy zobrazujú rozloženie hodnôt zistených pre jednotlivé merané markery.
Čísla na vodorovnej osi sú hodnoty markerov, čísla na zvislej osi ukazujú počet vzoriek v databáze s príslušnou hodnotou.

spät


spät